Hike 10/5 North Fork Sauk Trail (alternate for Quartz Creek Mushroom Hike)